9.25%

SM-C7000

Samsung Galaxy C7 SM-C7000

Samsung Galaxy C7 SM-C7000 Nougat 6.0.1 4File With PlayStore Firmware | Hong Kong 4File Firmware C7000ZHU2AQF2_C7000ZZH2AQF2_TGY_6.0.1_4FILE BL_C7000ZHU2AQF2_CL11552381_QB13829598_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar AP_C7000ZHU2AQF2_CL11552381_QB13829598_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CP_C7000ZHU2AQF2_CL11552381_QB13829598_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CSC_ZZH_C7000ZZH2AQF2_CL11552381_QB13829598_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar HOME_CSC_ZZH_C7000ZZH2AQF2_CL11552381_QB13829598_REV

Date: 03-04-2018  | Size: 1.92 GB

Samsung Galaxy C7 SM-C7000 Nougat 7.0 4File With PlayStore Firmware | Hong Kong 4File Firmware C7000ZHU2BRB1_C7000ZZH2BRB1_TGY_7.0_4FILE BL_C7000ZHU2BRB1_CL12482124_QB16813859_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar AP_C7000ZHU2BRB1_CL12482124_QB16813859_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar CP_C7000ZHU2BRB1_CP8815623_CL12482124_QB16813859_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CSC_ZZH_C7000ZZH2BRB1_CL12482124_QB16813859_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar HOME_CSC_ZZH_C7000ZZH2BRB1_CL12482124_QB1

Date: 03-04-2018  | Size: 1.69 GB

C7000ZCU2AQD3_C7000CHC2AQD3_CHC_6.0.1_4FILE BL_C7000ZCU2AQD3_CL11201486_QB13337551_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar AP_C7000ZCU2AQD3_CL11201486_QB13337551_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CP_C7000ZCU2AQD3_CL11201486_QB13337551_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CSC_CHC_C7000CHC2AQD3_CL11201486_QB13337551_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar HOME_CSC_CHC_C7000CHC2AQD3_CL11201486_QB13337551_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar

Date: 28-03-2018  | Size: 1.53 GB

C7000ZCU2AQG1_C7000CHC2AQG1_CHC_6.0.1_4FILE BL_C7000ZCU2AQG1_CL11757714_QB14104006_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar AP_C7000ZCU2AQG1_CL11757714_QB14104006_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CP_C7000ZCU2AQG1_CL11757714_QB14104006_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CSC_CHC_C7000CHC2AQG1_CL11757714_QB14104006_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar HOME_CSC_CHC_C7000CHC2AQG1_CL11757714_QB14104006_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar

Date: 28-03-2018  | Size: 1.53 GB

C7000ZCU2AQK1_C7000CHC2AQK1_CHC_6.0.1_4FILE BL_C7000ZCU2AQK1_CL12330681_QB15690784_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar AP_C7000ZCU2AQK1_CL12330681_QB15690784_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CP_C7000ZCU2AQK1_CL12330681_QB15690784_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CSC_CHC_C7000CHC2AQK1_CL12330681_QB15690784_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar HOME_CSC_CHC_C7000CHC2AQK1_CL12330681_QB15690784_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar

Date: 28-03-2018  | Size: 1.53 GB

C7000ZCU2BQL2_C7000CHC2BQL2_CHC_7.0_4FILE BL_C7000ZCU2BQL2_CL12482825_QB15993705_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar AP_C7000ZCU2BQL2_CL12482825_QB15993705_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar CP_C7000ZCU2BQL2_CP8267432_CL12482825_QB15993705_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CSC_CHC_C7000CHC2BQL2_CL12482825_QB15993705_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar HOME_CSC_CHC_C7000CHC2BQL2_CL12482825_QB15993705_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar

Date: 28-03-2018  | Size: 1.55 GB

C7000ZCU2BRB1_C7000CHC2BRB1_CHC_7.0_4FILE BL_C7000ZCU2BRB1_CL12482825_QB16812211_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar AP_C7000ZCU2BRB1_CL12482825_QB16812211_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar CP_C7000ZCU2BRB1_CP8794044_CL12482825_QB16812211_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CSC_CHC_C7000CHC2BRB1_CL12482825_QB16812211_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar HOME_CSC_CHC_C7000CHC2BRB1_CL12482825_QB16812211_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar

Date: 28-03-2018  | Size: 1.57 GB